Flashback Photos: Hurricane David hits Savannah in 1979