The Stone Mountain City Council is set to vote Nov. 7 to rename Venable Street to Eva Mamie Lane.